«راهبرد دفع حداکثری» در وحشت از انفجار «‌انبار باروت»!