عراق؛ برگی که سوخت و اراده‌ای که شعله‌ور شد

«پیش از شما

بسان شما

بی‌شمارها

با تار عنکبوت نوشتند روی باد

کاین دولت خجستهٔ جاوید

زنده باد!»

***

این حکایت کلان‌سرمایه‌گذاری ۴۰ساله خمینی و خامنه‌ای در عراق شده است. معروف است دیکتاتورها همیشه مغلوب توهمی می‌شوند که می‌پندارند آفتاب عمر سلطهٔ بی‌منازعشان طلوع دارد و غروب ندارد! ضربه ‌ کاری را هم درست از همان طلوع بیداری مردمانی می‌خورند که هرگز قدرت بی‌غروب نسل‌های آنان را به‌حساب نمی‌آورند.

اکنون در عراق روزهایی را شاهدیم که رژیم ملایان دارد ضربه کاری را از قیام‌آفرینان این کشور دریافت می‌کند. قیام‌آفرینانی که مدام تکثیر می‌شوند و دامنهٔ این بیداری ملی، همه‌گیر شده است.

تحولات ۳روز گذشته در عراق، نقطهٔ عطف قیام مردم این کشور از ۳ماه پیش به‌این سو است. در این سه روز تحولی رقم خورد که هرگز در حساب و کتاب سوداگری و مخیلهٔ آخوندها نمی‌گنجید. تحولی ورق خورد که باید مادر بسا تحولات بزرگ و تعیین‌کنندهٔ سرنوشت آینده عراقیان باشد.

قیام‌آفرینان عراقی که میدان تحریر بغداد را کانون رقم‌زننده و پیام‌دهندهٔ شورش برگزیده‌اند، در یک ماه گذشته پس از حذف قاسم سلیمانی از معادلهٔ عراق، با ترفندهای گوناگون وابستگان به‌رژیم آخوندها و مزدوران محلی آن مواجه بودند. روند این ترفندها و دسیسه‌ها به‌حضور پررنگ مقتدی صدر انجامید تا شاید بتواند تحولات این چند ماه را از سمت و سوی برچیدن نقش آخوندها از عراق دور کرده و مسیر آن را منحرف کند. تاکتیک وارد شدن مقتدی صدر، هم از سوی حکومت آخوندی و هم از جانب همسویان با آن در عراق به‌مثابه یک برگ سنگین علیه قیام‌آفرینان بود. روی این برگ و این تاکتیک، حساب‌های کلان شده بود و سرمایه‌گذاری سنگین؛ چرا که به‌زعم اتاق فکر این تاکتیک در تهران و بغداد، نیروهای مقتدی صدر با ویژه‌گی اقلیمی‌شان تعادل را علیه قیام‌آفرینان ایجاد خواهند کرد.

ضد تظاهراتی که مقتدی صدر فراخوان و تدارکش را از قم ـ و نه بغداد ـ دیده بود، با همهٔ‌ هیاهو و شعارهای مردم‌فریبی که راه انداخت و خبرهایی که پیرامون خود پراکند،‌ نتوانست در عزم و اراده و سمت و سوی بیرون کردن آخوندها و ریشه‌کنی تجاوز و جنایاتشان از عراق خللی ایجاد کند. این تاکتیک به‌ظاهر در لباس عراقی، نتوانست هوشیاری ملی قیام‌آفرینان در تشخیص تضاد عمده و اصلی کشورشان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

این تاکتیک را باید یکی از آخرین ترفندها برای به‌انحراف کشاندن یا خاموش کردن این قیام پرکش و قوس دانست. به‌همین دلیل هم بود که با ناکارآمدی آن، بلافاصله روز بعد نیروهای سرکوبگر برای گرفتن انتقام، وارد میدان شدند تا شاید تاکتیک شکست‌خوردهٔ صدر را با کشتار و برهم زدن حضور در میدان تحریر، جبران کنند.

حضور سرکوبگران حکومتی علیه قیام‌آفرینان و شهادت تنی چند از جوانان قیام از یک‌طرف و برملا شدن کامل نقش مقتدی صدر به‌نفع حکومت آخوندی از طرف دیگر، خشم مردم عراق را برانگیخت و قدرت ملی‌شان را به‌میدان آوردند. حضور میلیونی مردم عراق در حمایتشان از جوانان قیام‌آفرین، هم بساط مقتدی صدر و اتاق فکر تهران را به‌هم ریخت و هم قیام جوانان عراق را وارد مدار جدیدی از قدرت و تعادل‌قوا علیه خامنه‌ای و مزدوران محلی‌اش نمود.

بنابراین بعد از ۱۶سال که از اشغال عملیِ عراق توسط حکومت ملایان می‌گذرد، روزهای ۲۳تا ۲۵ژانویه ۲۰۲۰تحولی سرنوشت‌ساز در عراق رقم خورد. مرزبندی با رژیم آخوندها و مزدوران محلی‌شان تیز و روشن شد، مهره‌های عراقی خامنه‌ای که هنوز شبهه‌برانگیز و به‌ظاهر وزنه‌ای بودند، به‌طور کامل سوختند، اقشار فرهنگی و صنفی مردم عراق به‌صحنه آمدند و تمام رمل و اسطرلاب آخوندها و نوچه‌هایشان را برچیدند.

حضور میلیونی مردم عراق بیان یک خشم تلنبار شده و تاریخی علیه اشغالگران آخوندی و جنایات نیروهای محلی‌شان بود. این حضور، پشت‌گرمی استراتژیک برای جوانان دلیر قیام‌آفرین است و موجب قدرت گرفتن روزافزون آنان و خواسته‌هایشان خواهد شد. خشم و خروش مردم عراق به‌موازات خشم و شورش مردم ایران است که پایان نظام آخوندی را اراده کرده‌اند.

از این پس تحولات عراق وارد مرحله‌ای نوین و تعیین‌کننده می‌شود. یکی از شاخصهای این مرحله می‌تواند ریزش‌ها و جدایی‌های بزرگ در صفوف نیروهای مقتدی صدر باشد که بازندگان اصلی و برگ سوختهٔ تحولات ۳روز گذشته بودند. طنین شعارهای صریح مردم عراق علیه مقتدی صدر، هادی عامری، قیس خزعلی و مالکی که آن روی سکهٔ طرد قاطع نظام آخوندی را در خود دارد، بیان فصل جدیدی از مرزبندی و اعتلای قیام عراقیان در مسیر تحقق حتمی این جنبش ملی و مردمی است.