از قطره تا دریا درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران -قسمت سوم