سازمان مجاهدین خلق ایران

People's Mojahedin Organization of Iran