رهبری مقاومت

مریم رجوی

مسعود رجوی

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی مسول شورای ملی مقاومت