قیام ایران - مسعود رجوی - شماره ۲

قیام ایران - مسعود رجوی پیام شماره ۲.mp4

پیام شماره۲ سلام بر شهیدان درود وهمه مجروحان ومصدومان قیام سراسری