قیام ایران - مسعود رجوی - شماره ۳

قیام ایران - مسعود رجوی پیام شماره ۳.mp4

پیام شماره ۳ با درود به مجروحان و شهیدان مظلوم امروز در تویسرکان و اصفهان...