قیام ایران - مسعود رجوی - شماره ۴

قیام ایران - مسعود رجوی پیام شماره ۴.mp4

پیام شماره ۴ موقعیت انقلابی، ضرورت هوشیاری در برابر نیرنگهای ارتجاعی و استعماری