گزیده‌یی از پیامهای نوروزی مسعود رجوی در سالهای 1377تا 1379+ فیلم

پیام نوروزی برادر