احمدی‌نژاد: باید خامنه‌ای هم پاسخگو باشد

احمدی‌نژاد

1397/01/30

با بالا گرفتن بحران درونی رژیم احمدی‌نژاد روز پنجشنبه طی مصاحبه‌یی گفت:‌ تمرکز و انحصار قدرت! قدرت اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی در واقع راه را بر مردم میبندد. آزادی مردم را سلب می‌کند. وقتی آزادی مردم سلب شد، دیگر کاروان در سراشیبی میافتد و هر چقدر سرعت بیشتر شود، از مسیر دورتر میشود. حتماً باید نظام اقتصادی و اصل دولت و ساختار حکومت، بازتعریف شود.. در طول این 38سال دائماً از اختیارات مردم کم و به اختیارات حکومت اضافه شده است و دایره دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم، توسعه پیدا کرده است.

وی افزود:‌ من خیلی از پشت پردهها را در جمهوری اسلامی دیدهام! برخی افراد واقعاً خودشان را برتر میبینند. این همان شیطان است دیگر! مهم نیست اسمش چه باشد! در طول هشت سال کاملاً مشاهده کردم هر کاری که منجر به اقتدار مردمی و ارتقاء اساسی سطح زندگی مردم میشد، با آن مخالفت میکردند. یعنی معتقد بودند که اگر مردم یک ذره اقتدار پیدا کنند، میتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. از آزادی بیشتری برخوردار باشند.

احمدی‌نژاد گفت:‌برخی موارد را با شورای نگهبان مکاتبه کردم و تذکر دادم. گفتم در این رد صلاحیتها دارید مردم را محدود میکنید. اصلاً این مجلسی که شما ساخته و پرداختهاید، نماینده اقلیت است... مردمی نیست.

وی تأکید کرد: همه از رهبری تا پایینترین مقامات باید برای کارهایشان به مردم توضیح دهند.. سقفی وجود ندارد! بینهایت است. اینها خیال و ادعا میکنند که طاغوت یعنی این‌که کسی به حکومت بگوید چرا ظلم میکنی؟! بالاترین طغیان این است که عدهای در مناصب حکومتی باشند و خودشان را سقف رشد و پرواز اندیشه مردم بدانند. این بزرگترین ظلم به بشریت است. متأسفانه الآن گرفتار این شدهایم.

احمدی‌نژاد گفت: قانون نانوشتهای وجود دارد که اصلاً رئیس‌جمهور کارهای نیست. قوه قضاییه که خودش میگیرد و میبَرد. خودش را حاکم مطلق میداند. خودشان را بالاتر از خدا میدانند. دیدید که دادستان مشهد گفت که اختیاراتش دو بند انگشت از خدا کمتر است! وقتی اختیارات دادستان مشهد دو بند انگشت از خدا کمتر است، دادستان کل که لابد هم سطح خداست. رئیس قوه که بالاتر است!

وی افزود:‌مقام و جایگاه رهبری هم باید مسئول و پاسخگو باشند. هرجا که اقدامی انجام میدهند، به اندازه همان اقدام باید مسئول باشند... نمیتوانیم بگوییم ایشان چون از آسمان تعیین شدهاند بنابراین هیچ مسئولیتی ندارند و راه یکطرفه است.