اعتصاب غذای کارگر اخراجی پارس خودرو

تهران.سومین روز اعتصاب غذای کارگر اخراجی پارس خودرو

1397/01/29

‌روز چهارشنبه اعتصاب‌غذای داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو در مقابل وزارت کار رژیم ادامه داشت. وی از دوشنبه۲۷فروردین در اعتراض به اخراج خود دست به اعتصاب غذا زده است.