بوشهر - نصب تصاویر مسعود رجوی توسط کانونهای شورشی + فیلم

فعالیت کانونهای شورشی در بوشهر