تبریز - به آتش کشیدن بنرهای بزرگ آخوند روحانی توسط کانونهای شورشی - 4اردیبهشت 97 + فیلم

تبریز- آتش زدن بنر روحانی