تبریز - کانون شورشی - نصب تصاویر مریم رجوی با شعار درود بر رجوی - 30فروردین

1397/01/30

انتشار تصویر مریم رجوی در تبریز

کانون شورشی سردار خیابانی