تجمع و تحصن در شهرهای تهران، قزوین و آبادان

۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تجمع و تحصن در شهرهای تهران، قزوین و آبادان

تجمع اعتراضی پرسنل صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور در تهران

یبش از ۵۰۰تن از پرسنل بیمه کشاورزی سراسر کشور روز دوشنبه ۱۹آذرماه صبح در مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت رژیم و عصر در مقابل سازمان مدیریت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها که از شهرهای مختلف به تهران آمده‌اند در اعتراض به وضعیت استخدامی خود و نداشتن امنیت شغلی تجمع کردند

تهران.تجمع اعتراضی پیش از پانصد نفر از کارکنان صندوق بیمه کشاورزی۱۹آذرماه

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین

جمعی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین روز دوشنبه به‌ مناسبت شانزده آذر روز دانشجو و در اعتراض به حل نشدن مشکلات دانشجویان تجمع کردند

دانشگاه بین‌المللی قزوین۱۹آذر

آبادان:‌تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مناطق مختلف‌ آبادان روز دوشنبه نیز ادامه داشت. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده از حدود یک ماه پیش به‌طور روزانه تجمع کرده‌اند.

ماهشهر: تجمع اعتراضی کارکنان پروژه بید بلند خلیج فارس

کارکنان پروژه بیدبلند خلیج فارس در ماهشهر روز دوشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگزان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق تجمع کردند. به گفته کارگران یک ماه است که کارگزاران رژیم به کارگران وعده وعید برای دادن حقوق شان می دهند اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

اندیمشک:‌تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آریا استیل الوند

کارگران کارخانه آریا استیل الوند در اندیمشک روز دوشنبه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کرند و خواستار پرداخت ۶ ماه حقوق افتاده خود شدند.

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید