در تهران و اهواز: طنین شعار «کارگر دانشجو، اتحاد اتحاد» در تجمعات اعتراضی دانشجویان و کارگران فولاد + فیلم

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران ۱۸ آذر۹۷

طی روزهای اخیر دانشگاههای کشور شاهد تجمعات و حرکتهای اعتراضی دانشجویان به‌ مناسبت روز دانشجو بود.

روز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روز دانشجو در محل دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پردیس مرکزی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پردیس مرکزی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران


تیمی از دانشجویان تهران در یک تجمع اعتراضی برنامه‌ یی را اجرا کردند که طی آن هر یک از اعضای تیم به نوبت به وسط دایره تجمع دانشجویان می آمد و به طور سمبلیک به نمایندگی از یکی از اقشار تحت ستم و محروم جامعه متنی را با صدای رسا اجرا می کرد و حمایت دانشجویان را از اعتراضات اقشار مختلف اعلام می کرد. یکی از دختران دانشجو گفت:

«من یک دانشجوی زن هستم. به من فرصت دهید تا از سالها صدا در گلو ماندن و شنیده نشدن روایت کنم. مرا بشنوید. بشنوید سالهای مرا. شکایتم را که دردی در قلبم و پتکی بر بدنم و دیواری در برابر حرکتم هستند. صدایم؟ چهره‌ام؟ لباس بر تنم؟ هیچ یک از آن من نبود!»

یکی دیگر از دانشجویان در افشای اصلاح طلبان قلابی گفت: در دی ماه سال۸۲ د ر اوج گفتگوی تمدنها، در شهر بابک کرمان رفیقانمان، کارگران معدن مس، در اعتراض به اخراج دسته جمعیشان به خیابان آمدند اما به رگبار بسته شدند».

اجرای این برنامه شور دانشجویان معترض را افزایش داد. دانشجویان شعار کارگران فولاد اهواز را که در همان روز و تقریباً به طور همزمان با آنها در اهواز شعار «دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد» سر می دادند را تکرار کرده و فریاد می ز دند:

دانشجو آگاه است؛ با کارگر همراه است

هفت تپه، هپکو، فولاد - کارگر، دانشجو، اتحاد! اتحاد!

ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو، کارگر

فرزند کارگرانیم؛ کنارشان می‌مانیم

نان، کار، آزادی، اداره شورایی

کارگر زندانی، آزاد باید گردد

دانشگاه پادگانه، تدبیر و امید چاخانه

دانشجویان علامه در تجمع اعتراضی خود برنامه یی را اجرا کردند که در آن دانشجویان در قالب تئاتر نقش نمایندگان اقشار مختلف تحت ستم جامعه را باز می کردند. هر نماینده به صورت شاکی متن کیفرخواستی را علیه ظلم و ستم آخوندی و غارتگران حکومتی را قرائت می کرد.


روز شنبه ۱۷آذر ۹۷بیانیه‌ٔ شورای صنفی دانشگاههای کشور توسط دانشجویان در تجمعات مختلف دانشجویی از جمله در تهران و اهواز قرائت شد. این بیانیه در همبستگی دانشجویان با کارگران، معلمان و رانندگان کامیون بود. در این بیانیه آمده است:

ما در کنار مقاومت فعالان صنفی، اعتصابات هفت‌تپه، هپکو اراک، فولاد خوزستان، کامیونداران، تحصن معلمان، اعتراض کارگران علیه خصوصی‌سازی و دیگر اقشار فرودست هستیم و بر این هم‌پیوندی تأکید می‌کنیم و بر آن می‌بالیم.

در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران پس از قرائت این بیانیه مزدوران سرکوبگر رژیم قصد دستگیری چند تن از دانشجویان را داشتند که با مقاومت و ایستادگی آنها روبه‌رو شدند.

در دانشکده فنی و حرفه‌یی شمسی‌پور در تهران دانشجویان در تجمع خود شعار دادند:

دانشجو آگاه است - با کارگر همراه است

ایستاده‌ایم در سنگر - دانشجو، کارگر

هفت‌تپه خوزستان - الگوی زحمتکشان

زندانی هفت تپه آزاد باید گردد

دانشجویان در شعارهایشان به افشای غارتگری رژیم آخوندی در بخشهای مختلف اجتماعی پرداختند و با سیاست زن‌ستیزانه تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مخالفت کردند. آنها شعار می‌دادند:

آموزش و سلامت - در خدمت تجارت

تفکیک جنسیتی - برای چی برای چی؟

در دانشگاه تهران جمعی از دانشجویان در تجمع خود شعار کارگران اعتصابی را تکرار می‌کردند و در حالیکه در محوطه دانشگاه به‌طور جمعی می‌دویدند شعار می‌دادند: نان، کار، آزادی!

در اصفهان جمعی از دانشجویان که اکثر آنها دختران دانشجو بودند در حرکت اعتراضی خود در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصهفان با مزدوران رژیم رویارو شدند.