دستگیری و احضار معلمان و ربودن هاشم خواستار و انتقال او به بیمارستان روانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان به محکومیت سرکوب معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان

به‌دنبال تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲و ۲۳مهرماه رژیم آخوندی، در وحشت از ادامه اعتصابها و اعتراضات، اقدامها و تدابیر سرکوبگرانه علیه فرهنگیان را شدت بخشیده است. وزارت اطلاعات، ادارات حراست و اطلاعات پاسداران در استانهای مختلف کشور شماری از معلمان را بازداشت یا احضار کرده و به پرونده‌سازی برای آنها مبادرت کرده‌اند.

روز سه‌شنبه اول آبان آقای هاشم خواستار فعال سرشناس حقوق معلمان که پیش از این بارها دستگیر و زندانی شده است، در یک اقدام جنایتکارانه توسط اطلاعات پاسداران ربوده و سپس به‌عنوان بیمار روانی به بیمارستان ابن سینای مشهد منتقل شده است. انتقال به «بیمارستان روانی» پس از افشای آدم‌ربایی، هدفی جز سرپوش گذاشتن بر جنایت ندارد..

این اقدامهای سرکوبگرانه در حالی است که رژیم آخوندی کمترین اقدامی برای حل مشکلات معلمان نکرده و به هیچیک از مطالبات آنها پاسخ نداده است. افزایش بی‌سابقه تورم و گرانی، وضعیت معیشتی معلمان را بسیار سخت‌تر کرده است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی را به محکومیت قاطع اقدامهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه فرهنگیان و معلمان و اقدام فوری برای آزادی آقای خواستار فرامی‌خواند و از سندیکاها و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان و دانشجویان در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد از اعتراضات و خواستهای به حق معلمان ایران حمایت کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ آبان ۱۳۹۷(۲۵ اکتبر۲۰۱۸)