روز جهانی کارگر - شعارنویسی در شهرهای کرج، رامسر، کرمان، مشهد و قم توسط کانونهای شورشی + فیلم

کانون شورشی کرج
کانون شورشی مشهد