فعالیت کانونهای شورشی در تبریز و شیراز و اهواز با شعار مرگ بر خامنه‌ای روحانی + فیلم

فعالیت کانون شورشی اهواز
فعالیت کانون شورشی شیراز