مشهد:تجمع اعتراضی غارت شدگان افضل توس و کاسپین 970212+فیلم

مشهد-تجمع اعتراضی غارت شدگان افضل توس و کاسپین

1397/02/11

مشهد:تجمع اعتراضی غارت شدگان افضل توس و کاسپین 970212

غارت شدگان شعار می دادند:

روحانی دروغگو؛ پس این ولای ما کو

غارت شدگان افضل توس۱
غارت شدگان افضل توس۲
غارت شدگان افضل توس۳