وزارت‌خارجه آمریکا: میراث خمینی؛ چهل سال شکست

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

میراث خمینی؛ چهل سال شکست

وزارت‌خارجه آمریکا امروز جمعه ۱۲بهمن۹۷ در سه توئیت در رابطه با ۴۰سال حکومت رژیم ایران نوشت: چهل سال شکست میراث خمینی بوده است.

وزارت‌خارجه آمریکا نوشت:

در سال ۱۳۵۷ خمینی رفاه مادی و خوشبختی معنوی به مردم ایران وعده داد. چهل سال بعد رژیم فاسد ایران اقتصاد کشور را تباه کرده و میراث باستانی ایران را تخریب نموده و پیآمد آن ۴۰سال شکست می‌باشد.

۱۳۵۷ - وعده خمینی: ظلم های گذشته ادامه نخواهد یافت

۱۳۹۷ - واقعیت امروز: آمار سرسام‌آور دستگیریها حبس‌ها و حکم های شلاق نشان می‌دهد که مقامات حاضرند برای سرکوب مخالفان تا کجا پیش بروند.

سازمان عفو بین‌الملل: سال شرم رژیم ایران

چهل سال قبل، خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز ایران یکی از سرکوبگرشده‌ترین فضاهای رسانه‌یی را داراست. رژیم حاکم بر ایران تنها ۴۰سال شکست به بار آورده است.

۱۳۵۷ - وعده خمینی: آزادی بیان و آزادی مطبوعات

۱۳۹۷ - واقعیت امروز: رژیم ایران سالانه دهها خبرنگار را بازداشت میکند، آنها را به زندان می‌اندازد و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند.

این رژیم اینترنت را محدود کرده و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند.


در سال ۱۳۵۷ خمینی به مردم ایران وعده رفاه مادی و معنوی را داد. ۴۰سال بعد، رژیم فاسد ایران اقتصاد کشور را نابود کرده، به میراث اصیل ایران بی‌حرمتی کرده و تنها موجب چهل سال شکست شده است.

۱۳۵۷ - وعده خمینی - ما می‌خواهیم برای شما سعادت بیاوریم

۱۳۹۷ - واقعیت امروز - فساد، تورم، سرکوب، اعتیاد، نابودی محیط‌زیست و فرهنگ