پیام مادر شهید قهرمان ستار بهشتی به کارگران ایران: سحر نزدیک است+فیلم

پیام مادر ستار بهشتی.webm