کاخ سفید: برنامه اتمی رژیم ایران فراتر از آن بوده که در 2015گفته شده است

سارا سندرز

1397/02/11

سارا سندرز سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز سه شنبه 11 اردیبهشت 97 گفت توافق بین المللی در رابطه با محدود ساختن توسعه تسلیحات اتمی رژیم ایران به غلط نشان داده شد زیرا برنامه اتمی این رژیم پیشرفته تر از آن بوده که در زمان انجام این توافق نشان داده شده است.

وی گفت مشکل برجام این است که براساس یک اطلاعات کاملا جعلی بنا شده است. رژیم ایران بواقع دروغ گفته است.

آنها افراد ناصادق بوده اند و توافقی که انجام شده بر اساس اطلاعاتی بنا شده که دقیق نبوده است. واقعیت این است که ظرفیت اتمی رژیم ایران بسا پیشرفته تر از آن بوده که نشان داده شده است.