کانون‌های شورشی - گرامی‌داشت حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ در شهرهای ایران

۱۳۹۸/۱/۱۹

فعالیت کانونهای شورشی

فعالیت کانونهای شورشی

در گرامیداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ جمعی از کانونهای شورشی در شهرهای میهن، با نصب تراکت و ارسال پیامهایی با شهیدان این حماسه تجدید عهد کردند.

درس ۱۹فروردین۹۰- با دستان خالی هم می‌شود ایستاد و مقاومت کرد

فعالیت کانونهای شورشی در تهران – اصفهان – کرمانشاه - گرامیداشت حماسه ۱۹ فروردین۱۳۹۰

کانونهای شورشی در تهران، اصفهان و کرمانشاه با شهیدان حماسه ۱۹فروردین تجدید عهد کردند.

کانونهای شورشی در کرمانشاه در پیامی گفتند: ۱۹فروردین یادآور قهرمانانی است که بر سر آرمان رهایی مردم ایران مقاومت کردند و به‌شهادت رسیدند.

صبا هفت‌برادران از شهیدان حماسه ۱۹فروردین۹۰– تا آخر ایستاده‌ایم

کانونهای شورشی در هندیجان – تهران – سنندج و ایذه حماسه ۱۹فروردین را گرامی داشتند.

در هندیجان – کانون شورشی صبا هفت‌برادران نوشت: (گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف)

در تهران – یکی از کانونهای شورشی طی پیامی گفت: گرامی باد روز ۱۹فروردین ۱۳۹۰ که در مقابل مزدوران و ایادی خامنه‌ای ایستادند.