حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران، از لیست تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا