هفتم مرداد ۱۳۶۰پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس (قسمت اول)